acquittancce


acquittancce
/ə'kwitəns/ * danh từ - sự trả nợ, sự trang trải hết nợ nần - sự trang trải hết nợ nần - biên lai

English-Vietnamese dictionary. 2015.